Privacy statement

Doel en reikwijdte van het privacyreglement

Doel van het reglement is vastlegging van de maatregelen die EnginEars heeft genomen om zeker te stellen dat zorgvuldig met klantgegevens wordt omgegaan. Dit reglement is van toepassing op elke verwerking (geautomatiseerd en niet-geautomatiseerd) van klantgegevens, die reeds in een bestand zijn of in een bestand worden opgenomen.

Afspraken

1. Verzamelen en verwerken van klantgegevens

Klantgegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt, en alleen voor de doeleinden waarvoor ze zijn of worden verzameld.

Gegevens kunnen worden verzameld tijdens (telefonische) consulten, behandelingen of anderszins.

Doeleinden zijn:

  • gebruik in het kader van de te verlenen zorg (met name behandeling, aanpassing, bijstellen van hoortoestellen en doorverwijzing, overdracht).
  • gebruik voor de bewaking van de eigen kwaliteit en voor de praktijkaccreditatie.
  • ten behoeve van (wetenschappelijk) onderzoek, mits anoniem.
  • andere doeleinden, mits vooraf met de klant overeengekomen.

2. Verwerking van algemene klantgegevens

Algemene klantgegevens worden alleen in de praktijk verwerkt, indien aan een van onderstaande voorwaarden is voldaan:

  • de klant heeft voor de verwerking toestemming verleend (declaratie naar zorgverzekeraars e.d.)
  • verwerking is noodzakelijk voor de verlening van paramedische zorg aan de klant.
  • verwerking is noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen.
  • verwerking is  noodzakelijk ter bestrijding van ernstig gevaar voor de gezondheid van klant (Plotsdoofheid e.d.)

3. Organisatie van de informatiebeveiliging

EnginEars heeft de volgende maatregelen genomen en werkafspraken gemaakt om zeker te stellen dat klantgegevens zorgvuldig worden behandeld.

Alle medewerkers die klantgegevens verwerken of anderszins kennis nemen van klantgegevens zijn gehouden aan geheimhouding.

Klantgegevens worden niet langer bewaard dan nodig; medische gegevens worden in beginsel zeven jaren bewaard, of zoveel langer als redelijkerwijs nodig om verantwoorde zorg te kunnen leveren.

Alleen bevoegden hebben toegang tot de (digitale) gegevensbestanden van de praktijk; hiertoe zijn computers voorzien van een wachtwoord.

4. Rechten van de klant

De klant heeft recht op inzage in alle gegevens die over hem zijn verzameld en verwerkt.

De klant heeft recht op een afschrift van de over hem of haar verzamelde en verwerkte gegevens; de praktijk verstrekt een afschrift na een verzoek van de klant en de praktijk kan hiervoor een redelijke vergoeding vragen.

De klant kan verzoeken om aanvulling en/of correctie van de verzamelde en verwerkte gegevens, voor zover deze onvolledig en/of feitelijk onjuist zijn.

De klant kan verzoeken om verwijdering of beperkt gebruik van de verzamelde en verwerkte gegevens.

Recht op inzage of afschrift en verzoeken om aanvulling, correctie, beperkt gebruik of verwijdering kunnen door de praktijk worden geweigerd voor zover dit noodzakelijk is ter bescherming van een aanmerkelijk belang van een ander (waaronder de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van die ander) en/of in geval bewaring op grond van een (wettelijk) voorschrift vereist is.

Indien de klant van mening is dat dit reglement door de praktijk niet of onvoldoende wordt nageleefd, dan kan hij of zij een klacht indienen bij de praktijk.

Daar waar de klant zichzelf niet kan vertegenwoordigen, treedt de wettelijke vertegenwoordiger in zijn of haar plaats.

5. Gedrag medewerkers in de praktijk

Alle medewerkers van EnginEars worden geacht te handelen in het kader van het medisch beroepsgeheim; dit geldt zowel voor medewerkers in(vast) dienstverband als voor medewerkers die waarnemen/invallen of stage lopen.

Medewerkers in (vast) dienstverband zijn, via het tekenen van hun contract bij indiensttreding, schriftelijk overeengekomen dat zij zich houden aan het medisch beroepsgeheim; voor medewerkers niet in (vast) dienstverband is, bij het opstellen van dit reglement, een formulier opgesteld waarmee dit voortaan ook schriftelijk kan worden vastgelegd.

Wanneer personen/bedrijven binnen de praktijk werkzaamheden uitvoeren, zoals computeronderhoud of ijking van instrumenten, wordt gecheckt of zij zich beroepsmatig dienen te houden aan het medisch beroepsgeheim, mochten zij enigerlei klanteninformatie opvangen.

Alle medewerkers van de praktijk  worden geacht grote zorgvuldigheid te betrachten in het verstrekken van vertrouwelijke informatie aan klanten aan de balie of op andere plekken in de praktijk waar de privacy niet is gewaarborgd.

 


Top